Avís legal

 Darrera Actualització: 1 de Desembre de 2021

 1. Informació legal

1.1. En compliment del deure d’informació establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el titular del lloc web https://www.bcomunicacio.cat és B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP.

Les dades identificatives i de contacte amb els titulars del lloc web https://www.bcomunicacio.cat són els següents:

 • Responsable:B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP
 • CIF: J16812448
 • Domicili social a aquest efecte Avinguda Francesc Macià, núm. 11-C, 08610, Avià (Barcelona).
 1. Objecte i àmbit d’aplicació

2.1.- Mitjançant aquest Avís Legal s’estableixen les condicions generals d’ús que regulen l’accés, navegació i ús del lloc web https://www.bcomunicacio.cat. (d’ara endavant, Lloc web), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts. Addicionalment, la prestació de determinats serveis o activitats en el marc del Lloc web podran quedar així mateix sotmeses a altres condicions particulars que poguessin establir-se i que, en el seu cas, substitueixin, complementin i/o modifiquin les condicions generals d’ús d’aquest Avís Legal. 

2.2.- Aquest Lloc web és un servei que B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP posa a la disposició dels usuaris d’Internet amb finalitat informativa, podent efectuar en qualsevol moment i sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu disseny, configuració i continguts.

2.3.- L’accés i ús d’aquest Lloc web atribueix al visitant la condició d’USUARI i implica la seva acceptació de manera plena i sense reserves, des d’aquest accés i/o ús, de totes i cadascuna de les condicions d’ús que B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP inclogui en aquest Avís Legal, en la versió publicada en el moment en què accedeixi a aquest. En aquest sentit, s’entendrà per USUARI a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats desenvolupades en el Lloc web.

2.4.- L’USUARI s’obliga a fer un ús correcte del Lloc web, de conformitat amb les lleis aplicables, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, responent enfront de B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP i enfront de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 1. Accés i utilització del Lloc web

3.1.- L’accés a aquest Lloc web és lliure i gratuït, excepte en el relatiu al cost de connexió de la xarxa de telecomunicacions subministrada per l’operador contractat per cada USUARI.

3.2.- L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del Lloc web. Per tant, l’USUARI s’obliga a utilitzar els continguts de manera diligent i lícita i, en particular, es compromet a no emprar-los per a, entre altres usos:

 • Utilitzar identitats falses, o suplantar la identitat d’altres usuaris en la utilització del Lloc web o dels seus serveis.
 • Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, danyar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCPo de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al Lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP presta els seus serveis.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts del Lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització prèvia i expressa del titular dels corresponents drets.
 • Introduir o incorporar com una activitat empresarial o professional pròpia els continguts i/o serveis presentats en aquest Lloc web.
 • Vulnerar qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial derivats dels continguts del Lloc web.
 • Utilitzar els continguts i/o la informació de qualsevol classe obtinguda a través d’aquest Lloc web per a realitzar activitats publicitàries o promocionals, remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial, o per a recopilar, comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
 • Utilitzar aquest Lloc web, o els continguts i/o serveis obtinguts, per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, els bons costums o a l’ordre públic, amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers.

3.3.- B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP es reserva el dret a interrompre en qualsevol moment i sense previ avís l’accés al Lloc web, així com a interrompre la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través d’aquest, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, o per qualsevol altra causa.

 1. Protecció de dades personals

4.1.- B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP es compromet al tractament de les dades personals de manera respectuosa amb els drets dels seus titulars, i de conformitat a la normativa de protecció de dades que es trobi en vigor a cada moment. 

4.2.- En la secció «Política de Privacitat» del Lloc web es posa a disposició permanent de l’USUARI la informació legal o política de privacitat corresponent als diferents tractaments de dades dutes a terme per B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP, en relació a la gestió de dades d’usuaris de la web, seguidors en xarxes socials, candidats, etc. 

4.3.- En el cas que l’USUARI empleni voluntàriament qualsevol dels formularis en línia de recollida de dades disponibles en el Lloc web, per a accedir a alguns dels seus serveis o continguts, es compromet a proporcionar dades exactes i veraces, així com a comunicar a B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP qualsevol modificació d’aquestes. Excepte en cas d’indicar-se expressament el contrari, les dades sol·licitades en els nostres formularis són necessaris per a poder donar curs a la seva sol·licitud.

En tot cas, en el corresponent formulari en línia de recollida de dades personals de l’USUARI s’inclourà un enllaç al corresponent avís de privacitat que serà aplicable al tractament de les dades personals proporcionades. L’acceptació expressa per l’USUARI del corresponent avís de privacitat serà necessària perquè es tingui per emplenat el formulari i poder completar el procés d’enviament. El contingut d’aquesta política de privacitat podrà ser objecte de modificació per a adaptar-ho a canvis legislatius que puguin produir-se, així com a criteris i posicions emeses per les Autoritats de Protecció de Dades competents. 

4.4.- Si un USUARI facilités dades personals d’altres persones físiques, s’obliga a complir, en relació amb aquestes dades, quantes obligacions derivin de la normativa de protecció de dades en vigor, i en particular el deure d’informar i d’obtenir el consentiment del titular de les dades personals. 

4.5.- No es permet que els menors de 14 anys facilitin les seves dades personals a través del Lloc web, sent necessària la prèvia autorització expressa dels seus pares o tutors. En tot cas, aquest Lloc web no es dirigeix a menors d’edat.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

5.1.- Tots els elements del Portal (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, animacions, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat de B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP o han estat cedits al mateix (a menys que no s’indiqui expressament). Per tant, els drets d’autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva.

5.2.- En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’USUARI en el Lloc web implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part de B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP, ni que confereix a l’USUARI cap dret d’utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, amb finalitats comercials, d’aquests continguts, sense la prèvia i expressa autorització de B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP o del titular dels drets afectats. L’incompliment de l’anterior facultarà a B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP o als titulars dels corresponents drets per a interposar les accions legals pertinents.

5.3.- La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació, queden prohibits.

5.4.- S’autoritza la reproducció (impressió i descàrrega) d’extractes dels continguts del Portal o lloc web únicament quan es realitzin per a ús personal o privat, o a nivell de recerca o estudi, citant sempre la font d’obtenció.

 1. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP, o de terceres empreses/institucions. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d’aquesta pàgina web que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

 1. Exclusió de garanties i responsabilitat

7.1.- El contingut d’aquest Lloc web té finalitat informativa i de creació d’un canal de comunicació amb els USUARIS, sense que els seus continguts puguin considerar-se com a assessorament exhaustiu sobre qualssevol matèries. B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP no garanteix plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP exclou, fins on permeti la llei, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del Lloc web, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts. No obstant això, B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als USUARIS.

7.2.- B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP no es fa responsable per la utilització que l’USUARI realitzi dels serveis i continguts del Lloc web. L’USUARI reconeix i accepta que la utilització del Lloc web, així com dels seus serveis i continguts, es realitza sota el seu exclusiu risc i responsabilitat.

7.3.- L’USUARI serà l’únic responsable de les aportacions i comentaris que realitzi en aquest Lloc web, reservant-se B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP el dret a retirar del mateix aquells que, al seu criteri, consideri no apropiats i no fent-nos responsables dels comentaris realitzats pels USUARIS.

 1. Enllaços

8.1.- En el cas que en el Lloc web es disposessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d’Internet, B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP no exercirà cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP assumirà cap responsabilitat pels continguts dels llocs web aliens enllaçats, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, legalitat o validesa de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. En aquest sentit, si els USUARIS tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers enllaçades, hauran de comunicar-ho immediatament a B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP a l’efecte de que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquestes.

8.2.- Igualment, la inclusió de qualsevol mena d’enllaç per part de B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP a altres llocs d’Internet no implica que existeixi cap mena de relació, associació, col·laboració o dependència entre B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP i el titular del lloc web aliè.

 1. Dret d’exclusió

B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a aquest Lloc web i/o als continguts i serveis oferts en aquest, sense necessitat de preavís, a aquells USUARIS que incompleixin les presents condicions generals d’ús o les particulars que poguessin establir-se.

 1. Generalitats

10.1.- En cas d’existir discrepància entre el que s’estableix en aquestes condicions generals d’ús i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

10.2.- Si qualsevol disposició o contingut d’aquest Avís Legal fos declarat nul o inaplicable, en tot o en part, mitjançant resolució ferma per un Jutjat o Tribunal competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions de les condicions d’ús, que conservaran la seva validesa amb caràcter general.

10.3.- El no exercici o execució per part de B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions d’ús no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord d’aquest per escrit.

10.4.- B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP podrà modificar en tot o en part i en qualsevol moment les condicions aquí determinades, i aquestes modificacions tindran vigència des del mateix moment de la seva publicació en aquest Lloc web. 

 1. Xarxes socials.

B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP pot ser present, actualment o en el futur, en xarxes socials d’Internet, on consideri oportú establir presència.

Aquests espais es consideraran oficials, no assumint responsabilitat per l’ús o continguts disposats en qualssevol altres comptes o espais oberts en les xarxes socials per part de tercers. B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP tampoc assumirà responsabilitat de l’ús o continguts disposats a través de comptes o espais oberts per part dels seus membres, creat de manera particular en l’àmbit privat o a través d’una persona jurídica o un altre col·lectiu al qual pertanyessin. 

B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP, com a administrador de les seves instàncies pròpies en aquestes xarxes, podrà decidir la no publicació i/o l’esborrat de qualsevol contingut publicat en aquestes.

En qualsevol cas, l’Usuari és l’únic responsable dels continguts que, en el seu cas, publiqui en aquestes xarxes socials de B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP, sent plenament aplicable a les xarxes socials les condicions i termes generals d’ús del Portal abans exposades; i sense perjudici d’aplicar les condicions i termes o polítiques, establerts per la pròpia xarxa social. 

A més, informem que el lloc web integra, en el seu cas, plugins o complements de xarxes socials, respecte als quals haurà de tenir en compte el següent:

 • Si està registrat com a usuari en la xarxa social (Facebook, Twitter) i en visitar aquest lloc web té la sessió oberta en qualsevol d’aquestes xarxes socials, en fer “clic” en els seus plugins, la xarxa social rebrà la informació que li indica i que ha visitat el Lloc. A més, proporcionarà informació sobre el seu perfil d’usuari d’aquesta xarxa social (nom, email, foto, etc.).
 • Si no està registrat en la xarxa social, o no tenen la sessió oberta mentre visita el lloc web pot ser que la xarxa social rebi i emmagatzemi almenys la seva adreça IP.

Si no desitja que una xarxa social recopili les dades personals, ni que els comparteixi amb nosaltres ni amb tercers, consulti la política de privacitat de la xarxa social corresponent i tanqui sessió en la mateixa abans de visitar aquest lloc web. També podrà eliminar les cookies existents que hagi instal·lat la xarxa social en el seu ordinador usant les funcions del seu navegador.

 1. Llei aplicable i jurisdicció

Les relacions establertes entre, com a titular d’aquest Lloc web, i l’USUARI, es regiran pel que es disposa en la normativa vigent relativa a la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat que les parts se sotmetin a un fur, B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP i l’USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Berga.

 

Política de privacitat

 Darrera Actualització: 1 de Desembre de 2021

 

 1. INTRODUCCIÓ

Per a poder prestar-te determinats serveis és necessari la gestió de les teves dades personals. A aquest efecte, les mateixes, s’incorporaran a les corresponents activitats de tractament del B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament, de conformitat, principalment, amb la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i per la Ley Orgánica (ES) 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD).

 

 1. INFORMACIÓ GENERAL

A continuació, B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP informa, de manera general, sobre la salvaguarda de la privacitat i de la protecció de les dades de caràcter personal aplicada a les activitats de tractament que efectua:

 1. Qui és el Responsable del tractament de les teves dades personals?

B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP, té la condició de Responsable del Tractament, amb les següents dades informatives:

 • Responsable: B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP
 • CIF: J16812448
 • Domicili social a aquest efecte Avinguda Francesc Macià, núm. 11-C, 08610, Avià (Barcelona).
 • Contacte Protecció de Dades i exercici de drets: protecciodedades@bcomunicacio.cat   
 1. Per a què tractem les seves dades personals?

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, segons el cas concret, respon a la gestió administrativa de la pròpia Entitat i la seva relació respecte als clients, per a gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats per B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP. Igualment, i en cas de disposar del corresponent consentiment previ, que es podrà retirar en qualsevol moment, es podrà remetre informació i comunicacions comercials.

 1. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals? És a dir què fonamenta o habilita el que puguem tractar les seves dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seves dades personals són les següents; (i) el consentiment atorgat per vostè mitjançant la signatura o acceptació dels pertinents formularis, per a una o diverses finalitats específiques; (II) en el seu cas, l’execució d’un contracte del qual Vostè sigui part, en condició de client i/o proveïdor/col·laborador; (III) i l’interès legítim que es pugui derivar de les funcions pròpies del B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP. I, en cas que explícita i prèviament ho hagi atorgat, el seu consentiment que podrà retirar en qualsevol moment, per remetre-li informacions i comunicacions comercials.

 1. Per quant temps conservem les seves dades personals?

Les seves dades personals les conservarem durant el termini corresponent per a mantenir un historial d’atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d’aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus pel fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb el titular de les dades.

 1. Qui ha de mantenir les dades actualitzades?

D’altra banda, amb la finalitat que les dades que són tractades per B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzades. De manera que, a aquest efecte, el titular haurà de fer els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent i acreditant la seva identitat, a B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP.

 1. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seves dades personals? 

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, execució, control i compliment de la/-es finalitat/s expressada/es, o bé per a la gestió administrativa del Responsable del Tractament, o  bé en els supòsits previstos segons Llei.

 1. Seguretat de les dades personals

B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, donant compliment al principi de responsabilitat proactiva, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

 1. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Vostè podrà contactar amb el Responsable del Tractament en qualsevol moment per demanar qualsevol tipus d’informació i/o aclariment respecte a la protecció de dades de l’empresa; i, igualment, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o, en el seu cas, oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit a B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP, en protecciodedades@bcomunicacio.cat. En l’escrit haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, a l’hora, haurà d’acreditar la seva identitat, bé mitjançant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, o bé signant amb certificat digital l’esmentat mail. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d’aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

A continuació, s’aporta més informació sobre l’exercici dels seus drets en protecció de dades:

 1. a) Quins són els meus drets?

La normativa de protecció de dades permet que pugui exercir davant el Responsable del Tractament, B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP, els drets d’accés, rectificació, oposició, portabilitat, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individualitzades, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de Protecció de dades, d’ara endavant “RGPD”) i amb la Ley Orgánica (ES) 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD):

Drets d’Accés

Vostè té dret a conèixer:

 • Si estem tractant o no dades personals que el concerneixen.
 • L’origen de les seves dades, si no ens els va proporcionar Vostè.
 • Les finalitats del tractament de les seves dades.
 • Les categories de dades de què es tracti.
 • Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals.
 • De ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals (o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini).
 • El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
 • Si prenem decisions automatitzades -inclosa l’elaboració de perfils- fent servir les seves dades personals.

Dret de rectificació

 Vostè té dret al fet que es rectifiquin les seves dades personals:

 • Completant-les, si aquestes anessin incompletes.
 • Actualitzant-les o rectificant-les, si per qualsevol motiu ja no resultessin concordes a la realitat vigent o fossin inexactes.
 • Mitjançant l’exercici del dret de rectificació, garantirem que totes les seves dades personals siguin precises i completes

Dret de supressió

Vostè té dret al fet que se suprimeixin les seves dades personals quan concorrin alguna de les condicions següents:

 • Les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats.
 • Vostè retiri el consentiment en què basem el tractament de les seves dades i aquest no es pugui emparar en una altra base de legitimació.
 • Vostè hagi exercit amb èxit el dret d’oposició al tractament de les seves dades.
 • Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament.

  Dret a la limitació del tractament

Vostè tindrà dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades personals (és a dir, que les conservem sense utilitzar-les per als fins previstos).

 Dret d’oposició

Vostè tindrà dret a sol·licitar-nos que deixem de fer servir les seves dades personals, per exemple, quan cregui que les dades personals que tenim sobre vostè puguin ser incorrectes o cregui que ja no necessitem tractar-les.

Dret de portabilitat

Quan el tractament de les seves dades estigui basat en el consentiment o sigui necessari per a l’execució d’un contracte o precontracte i s’efectuï per mitjans automatitzats, Vostè tindrà dret a la portabilitat de les seves dades, és a dir, al fet que se li lliurin en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, fins i tot a remetre’ls-hi a un nou responsable, és per això que B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

 1. b) Qui pot exercir aquests drets davant B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP?

Vostè en qualitat d’interessat o titular de les dades de caràcter personal, actuant en el seu propi nom i dret i acreditant degudament la seva identitat.

A través d’una altra persona que actuï, degudament acreditada i tots dos justificant la seva identitat, com a representant legal (Ex. quan els titulars de la pàtria potestat o tutela actuen en nom de persona menor de 14 anys o quan s’actua com a representant legal d’una persona amb diversitat funcional) o voluntari (persona que Vostè lliure i voluntàriament hagi atorgat poders de representació a aquest efecte). 

 1. c) Com i on puc exercitar aquests drets?
 • Per correu Postal

Pot presentar l’escrit remetent a la següent adreça postal: Avinguda Francesc Macià, núm. 11-C, 08610, Avià (Barcelona).

 • Per internet

Pot presentar l’escrit remetent un correu electrònic a la següent adreça protecciodedades@bcomunicacio.cat

En tots dos casos, haurà de:

 • Aportar les dades i informació suficients per a atendre la sol·licitud. A aquest efecte, podrà utilitzar els models de formulari dels quals posa a la seva disposició B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP i que li remetre’m a la major brevetat possible un cop ens ho reclami.
 • Signar l’imprès de manera manuscrita o, en el seu cas, i de disposar de certificat digital reconegut, signar-ho electrònicament.
 • Adjuntar fotocòpia de DNI, Passaport, NIE o un altre document identificatiu equivalent. En cas d’actuar en representació d’un tercer, s’ha d’incloure també còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, així com el document acreditatiu de la representació de l’interessat. Si s’envia un correu electrònic, serà vàlid per acreditar la seva identitat que el mateix vagi signat mitjançant certificat digital.
 • Enviar el formulari i documents acreditatius de la seva identitat a B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP per qualsevol dels mitjans anteriorment esmentats.
 1. d) Informació complementària

B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP analitzarà si la petició s’ajusta o no a dret. Comunicarà al peticionari la decisió adoptada, procedint en conseqüència: si és estimatòria, adoptarà les mesures oportunes segons el dret exercit; si és desestimatòria, indicarà el sistema de recursos previstos legalment. En cas que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP podrà: (i) Cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats (ii) Negar-se a actuar. En qualsevol cas, sempre es raonarà i justificarà els motius de desestimació/denegació.

 

 1. Modificacions d’aquesta política

B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut i/o podrà publicar-la al seu lloc web per fer-ne difusió.

 

III.          INFORMACIÓ ADDICIONAL PROTECCIÓ DE DADES 

B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP  desenvolupa al seu Registre d’Activitat del Tractament, amb independència de que puguin existir d’altres noves finalitats que es detallaran adequadament en la Informació prèvia que se li faciliti a l’interessat, informació més detallada sobre els tractaments que efectua. En cas que vulgui accedir al mateix, només ha de sol·licitar-ho a B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP i les serà facilitat. A continuació pot veure un detall del mateix:

 

 

 1. CANDIDATS

Les seves dades són tractades per B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades curriculars és realitzar els processos de selecció de personal en la nostra entitat.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

El Curriculum vitae es conservaran durant el termini màxim d’un any un cop tancada i coberta la vacant, i/o des del moment en que ho hagi presentat de forma voluntària; i sempre que el sol·licitant no hagi revocat el consentiment atorgat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a la gestió administrativa de l’entitat.

 1. PROVEÏDORS

Les dades personals del signant del contracte, així com de les persones que participin o estiguin en contacte en ocasió de la prestació del servei seran tractades per B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP, en qualitat de Responsable de Tractament.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals; i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament;.

La finalitat del tractament és verificar l’acompliment de les obligacions legalment imposades, mantenir la relació contractual, en els aspectes econòmics i tècnics derivats, així com el desenvolupament i control del/els servei/s contractat/s i, en el seu cas, remissió d’informació sobre les incidències relacionades amb aquells.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

El termini de conservació de les dades, serà conforme al termini de vinculació relatiu a l’activitat; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

 1. XARXES SOCIALS

B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP compta amb diferents perfils en xarxes socials per a donar a conèixer les seves activitats i interactuar amb els usuaris. Els usuaris d’aquestes xarxes socials que decideixin voluntàriament seguir o ser amics de B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP, manifesten el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals relatives al seu perfil per a interactuar en la xarxa social. B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP no recapta dades procedents de les xarxes socials per a finalitats diferents a les esmentades. La utilització de xarxes socials comporta una transferència internacional de dades per a la prestació del servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de la xarxa social de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea. En qualsevol moment pot deixar de seguir o ser amic de B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP.

L’usuari ha de respectar els drets de tercers, especialment, drets d’intimitat i protecció de dades, així com la normativa de propietat intel·lectual i industrial, en tota aquella informació que publiqui en la pàgina de B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP. Es prohibeix la publicació d’informació que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans. L’usuari serà l’únic responsable de la informació que publiqui.

Recomanem revisi la configuració de privacitat de la xarxa social i adjuntem enllaç a les diferents polítiques de privacitat:

 1. CORREU ELECTRÒNIC

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment en el seu cas d’una relació contractual.

En el cas d’emplenar un formulari confeccionat a través de les eines proporcionades per Google, l’informem que implica una transferència internacional de dades a Google LLC per a la prestació del Servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de Google de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea.

 1. WHATSAPP O D’ALTRE MISSATGERIA INSTANTÀNIA

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de missatges a través de l’aplicació WhatsApp principalment – encara que poden fer-se servir d’altres apps de missatgeria instantània, com ara Telegram per exemple-, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment en el seu cas d’una relació contractual. En aquest sentit, l’ús de WhatsApp o qualsevol altre app de missatgeria instantània implica una transferència internacional de dades. Aquesta transferència internacional es duu a terme mitjançant clàusules contractuals tipus conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea, per a més informació pot consultar https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?eea=1  i https://faq.whatsapp.com/general/about-standard-contractual-clauses; , o a https://telegram.org/faq#p-que-hay-sobre-el-rgpd i https://telegram.org/faq.

 1. BUTLLETÍ ELECTRÒNIC O NEWSLETTER

A més, en el cas que expressament l’autoritzi a través de la marcació de la casella corresponent o mitjançant la seva sol·licitud expressa, el mantindrem informat amb la finalitat de gestionar l’enviament de newsletter o publicació digital distribuïda periòdicament amb continguts d’interès relatius a l’activitat desenvolupada per l’organització i d’altres organitzacions vinculades a aquesta. Perquè el registre sigui efectiu, serà necessària una adreça de correu electrònic vàlida i que accepti aquesta política de privacitat.

El consentiment per a processar les seves dades personals i el seu ús ulterior per a l’enviament de butlletins es pot revocar en qualsevol moment. Trobarà un enllaç a aquest efecte al peu de pàgina de cada butlletí. També pot donar-se de baixa en qualsevol moment o comunicar-nos la seva petició mitjançant les opcions de contacte especificades al final d’aquest document. En aquest sentit assenyalar que un cop es doni de baixa de una llista de difusió o newsletter, només conservarem l’adreça del seu correu electrònic amb l’única finalitat de no tornar a remetre-li cap correu, a no ser que així ens ho demani. Igualment hi ha la possibilitat que encara pugui rebre alguna comunicació un cop hagi exercit el seu dret de baixa i es pot deure a que la mateixa estigués prèviament configurada o enviada.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

 1. MENORS D’EDAT

Els menors de 14 anys no hauran de facilitar les seves dades personals sense el previ consentiment d’aquells que ostentin la pàtria potestat i/o tutela legal.

En cas que B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP detecti usuaris que puguin ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document equivalent, o, en el seu cas, l’autorització d’aquells que tinguin la pàtria potestat i/o tutela legal; eliminant les seves dades i causant baixa dels serveis que es beneficiï en cas de no acreditar l’acompliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Per la resta d’informació caldrà adreçar-se al supòsit concret d’aquest Registre del Tractament segons la interacció que pretén mantenir amb l’Entitat.

 1. CONTACTE O CONSULTES I POTENCIALS CLIENTS

Les seves dades són tractades per B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades facilitades és gestionar les sol·licituds que les persones físiques transmeten a l’organització per demanar informació o d’altres qüestions de caràcter general.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Aquestes dades es conservaran durant el termini màxim d’un any un cop respostes o aclarides les qüestions platejades i/o des de la darrera comunicació efectuada per l’usuari.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

 1. FONS DOCUMENTAL

Les seves dades són tractades per B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per la gestió del material documental, fotogràfic, visual, audiovisual –o equivalents- obtinguts pel normal i legítim desenvolupament de l’activitat de l’Entitat, cedits legítimament i/o obtinguts en base a documents de premsa, suports àudio i vídeo o d’altres suports informatitzats amb la finalitat d’edició, conservació i difusió a través de mitjans físics i/o telemàtics tals com el lloc web, xarxes socials, publicacions i documentació i arxiu.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament;.

Aquestes dades es conservaran fins que la persona interessada manifesti la seva oposició o baixa respecte de la finalitat o finalitats a que es refereixi aquesta oposició; per constituir arxiu històric d’interès per a l’organització.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari – inclòs l’edició i difusió del material audiovisual-  i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

 1. JUNTA

Les seves dades són tractades per B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per la gestió de la relació amb les persones sòcies integrants de la Junta que pot incloure redacció de documentació i la seva difusió; així com la gravació, edició i difusió de determinats esdeveniments.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.c) del RGPD: el tractament cal per a l’acompliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament.

Aquestes dades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l’organització en el lloc directiu, durant el termini en que es puguin determinar possibles responsabilitats que es puguin derivar; així com durant el termini legalment establert. Igualment es podrà mantenir indefinidament les dades bàsiques a efectes històrics.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari – inclòs l’edició i difusió del material audiovisual-  i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

 1. PERSONES SÒCIES I CLIENTS

Les seves dades són tractades per B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és: I) per gestionar l’ingrés com persona sòcia i/o a les activitats vinculades a l’esmentada condició recollides als Estatuts de l’Entitat tals com baixes, conformació dels òrgans i convocatòries d’assemblees, eleccions, drets i obligacions de les persones sòcies i règim disciplinari; II) per a l’edició i difusió de material audiovisual i fons documentals relatius a determinats esdeveniments en els que les persones sòcies, o no, participin; III) gestionar reclamacions, peticions, suggeriments i iniciatives de les persones sòcies, o no.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament. Les dades personals facilitades per la persona sol·licitant relatives a un tercer (com per exemple el seu cònjuge o parella) de qui actua com a mandatari verbal; així com a les persones sòcies que avalin el seu ingrés requereixen el consentiment de les persones mencionades, consentiment del que haurà de disposar la persona sol·licitant i acreditar en cas de que li sia demanat. En el cas de menors en que sigui necessari el consentiment per la seva edat, serà necessari disposar del consentiment de totes les persones que ostentin la seva pàtria potestat i/o tutela legal.

El termini de conservació de les dades serà fins que la persona interessada manifesti la seva oposició o baixa respecte de la finalitat o finalitats a que es refereixi l’esmentada oposició; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat. En el cas del material audiovisual obtingut es mantindrà fins a la sol·licitud d’oposició que manifesti la persona interessada, sens perjudici de la potestat de l’organització d’eliminar i/o actualitzar continguts en qualsevol moment. En el cas de baixa, es conservaran les dades de contacte per mantenir informada a la persona de qualsevol circumstància que sia del seu interès i que sigui directament vinculada a la seva condició prèvia de persona sòcia; a excepció que s’oposi a aquest tractament.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari – inclòs la difusió de determinats esdeveniments a on participi la persona sòcia o no a través del lloc web de l’Entitat, xarxes socials, publicacions informatives i mitjans de comunicació-  i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

 1. BAIXES

Les seves dades són tractades per B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és: I) per gestionar el procés de baixa sol·licitada per la persona sòcia o no; II) mantenir informada a les persones exparticipants d’aquelles circumstàncies que siguin del seu interès i que sigui directament vinculada a la seva relació prèvia amb l’Entitat; III) conservar les seves dades de contacte per evitar remetre-li qualsevol tipus de comunicació que no hagi autoritzat explícitament amb el seu consentiment.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

El termini de conservació de les dades serà fins que la persona interessada manifesti la seva oposició o baixa respecte de la finalitat o finalitats a que es refereixi l’esmentada oposició; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari  i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

 1. VIOLACIONS DE SEGURETAT

Les seves dades són tractades per B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per gestionar els processos relatius a bretxes de seguretat en matèria de protecció de dades, determinació de la natura de l’impacte sobre les persones, severitat de les conseqüències i mesures adoptades.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.c) del RGPD: el tractament cal per a l’acompliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà el temps necessari per acomplir amb la finalitat, determinar possibles responsabilitats i tramitar processos de recursos administratius i/o jurisdiccionals; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes – especialment a l’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades- , siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari  i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

 1. RELACIONS EXTERNES

Les seves dades són tractades per B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és: I) gestionar la comunicació amb persones que pertanyin al sector públic i privat; II) gestionar l’enviament d’informació divulgativa d’activitats i serveis; III) gestionar la invitació i participació en esdeveniments organitzats o participats per l’Entitat.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà fins que la persona interessada manifesti la seva oposició; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

 

 1. EXERCICI DRETS PROTECCIÓ DE DADES

Les seves dades són tractades per B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per atendre les sol·licituds de les persones en l’exercici dels drets que estableix el (UE) Reglament General de Protecció de Dades així com la (ES) LOPDGDD.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.c) del RGPD: el tractament cal per a l’acompliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà durant un any següent a la finalització del procediment d’exercici de drets i, en el seu cas, un cop sia ferma la resolució que hagués recaigut per les Autoritats de Control competents; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

 1. EMPLEATS

Les seves dades són tractades per B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és: I) per gestionar i mantenir la relació laboral amb l’empleat; II) gestionar nòmines; III) gestionar la prevenció de riscos laborals; IV) gestionar la formació i reciclatge professional de les persones treballadores.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà mentre es mantingui la relació laboral; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari – inclòs les Mútues d’Accidents de Treball, els Serveis de Prevenció Aliè o les Entitats Bancàries-  i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

 1. USUARIS WEB

Les seves dades són tractades per B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és I) gestionar la relació amb les usuaris; II) facilitar la navegació pels continguts del lloc web i III) gestionar els serveis i/o les sol·licituds que les persones físiques transmeten a l’organització per demanar informació o d’altres qüestions de caràcter general a través de la mateixa.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

Aquestes dades es conservaran durant el termini màxim d’un any un cop respostes o aclarides les qüestions platejades i/o des de la darrera comunicació efectuada per l’usuari.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

 1. GESTIÓ DOCUMENTAL I DE SUPORTS

Les seves dades són tractades per B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per donar compliment a les obligacions legals i/o contractuals que té el Responsable del Tractament.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals; en l’art. 6.1.c) del RGPD: el tractament cal per a l’acompliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament; i en l’art. 6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà mentre existeixi la obligació; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat

 1. CONTROL DE SALUT COVID 19

Les seves dades són tractades per B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per verificar el control de salut de les persones respecte a la COVID 19 segons les instruccions i/o obligacions de les Autoritats corresponents; i així protegir la salut de l’interessat, dels empleats i de l’entorn social; així com per adoptar mesures de protecció adequades i suficients i informar -si correspon- a les autoritats Pertinents.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.c) del RGPD: el tractament cal per a l’acompliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament.; i a l’art. 6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament

El termini de conservació de les dades serà com a màxim el d’1 mes; i/o durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

 

MESURES DE SEGURETAT

Segons el tipus de tractament exposats, i al marge de les mesures concretes i específiques establertes a l’Informe de Seguretat, les mesures de seguretat mínimes considerades són les següents:

 

MESURES ORGANITZATIVES

INFORMACIÓ CONEGUDA PER TOT EL PERSONAL AMB ACCÉS A DADES PERSONALS

Tot el personal amb accés a les dades personals coneixerà les seves obligacions en relació amb els tractaments de dades personals i seran informats sobre aquestes obligacions. La informació mínima que serà coneguda per tot el personal serà la següent:

– DEURE CONFIDENCIALITAT I SECRET

o S’evitarà l’accés de persones no autoritzades a les dades personals. Amb aquesta finalitat s’evitarà deixar les dades personals exposades a tercers (pantalles electròniques desateses, documents en paper a zones d’accés públic, suports amb dades personals, etc. Quan s’absentin del lloc de treball, es procedirà al bloqueig de la pantalla o al tancament de la sessió.

o Els documents en paper i suports electrònics s’emmagatzemaran en un lloc segur (armaris o estades d’accés restringit) durant les 24 hores del dia.

o No es rebutjaran documents o suports electrònics (cd, pen drives, discs durs, etc.) amb dades personals sense garantir-ne la destrucció efectiva.

o No es comunicaran dades personals o qualsevol altra informació de caràcter personal a tercers, prestant especial atenció a no divulgar dades personals protegides durant les consultes telefòniques, correus electrònics, etc…

o El deure secret i confidencialitat persisteix fins i tot quan finalitzi la relació laboral/mercantil del treballador/proveïdor amb l’empresa.

 

– VIOLACIONS DE SEGURETAT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

o Quan es produeixin violacions de seguretat de dades de caràcter personal com, per exemple, el robatori o accés indegut a les dades personals es notificarà a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en termini de 72 hores sobre aquestes violacions de seguretat, incloent-hi tota la informació necessària per aclarir els fets que hagin donat lloc a l’accés indegut a les dades personals. La notificació es farà per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a l’adreça https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

 

MESURES TÈCNIQUES

– IDENTIFICACIÓ

o Quan el mateix ordinador o dispositiu s’utilitzi per al tractament de dades personals i fins d’ús personal, es disposarà de diversos perfils o usuaris diferents per a cadascuna de les finalitats. Es mantindran separats els usos professional i personal de l’ordinador.

o Es disposarà de perfils amb drets d’administració per a la instal·lació i configuració del sistema i usuaris sense privilegis o drets d’administració per accedir a les dades personals. Aquesta mesura evitarà que en cas d’atac de ciberseguretat es puguin obtenir privilegis d’accés o modificar el sistema operatiu.

o Es garantirà l’existència de contrasenyes per a l’accés a les dades personals emmagatzemades en sistemes electrònics. La contrasenya tindrà almenys 8 caràcters, barreja de números i lletres.

o Quan a les dades personals hi accedeixin diferents persones, per a cada persona amb accés a les dades personals, es disposarà d’un usuari i una contrasenya específics (identificació inequívoca).

o Es garantirà la confidencialitat de les contrasenyes, evitant que quedin exposades a tercers. En cap cas no es compartiran les contrasenyes ni es deixaran anotades en lloc comú i l’accés de persones diferents de l’usuari.

– DEURE DE SALVAGUARDA

o ACTUALITZACIÓ D’ORDINADORS I DISPOSITIUS: Els dispositius i ordinadors utilitzats per a l’emmagatzematge i el tractament de les dades personals es mantindran actualitzats en la mesura del possible.

o MALWARE: Als ordinadors i dispositius on es realitzi el tractament automatitzat de les dades personals es disposarà d’un sistema d’antivirus que garanteixi en la mesura del possible el robatori i la destrucció de la informació i dades personals. El sistema antivirus serà actualitzat de forma periòdica.

o TALLAFOCS O FIREWALL: Per evitar accessos remots indeguts a les dades personals es vetllarà per garantir l’existència d’un tallafocs activat i correctament configurat en aquells ordinadors i dispositius on es faci l’emmagatzematge i/o tractament de dades personals.

o XIFRAT DE DADES: Quan calgui realitzar l’extracció de dades personals fora del recinte on es realitza el seu tractament, ja sigui per mitjans físics o per mitjans electrònics, es valorarà la possibilitat d’utilitzar un mètode d’encriptació per garantir la confidencialitat de les dades personals en cas d’accés indegut a la informació.

o CÒPIA DE SEGURETAT: Periòdicament es realitzarà una còpia de seguretat en un segon suport diferent del que s’utilitza per al treball diari. La còpia s’emmagatzemarà en un lloc segur, diferent d’aquell on estigui ubicat l’ordinador amb els fitxers originals, per tal de permetre la recuperació de les dades personals en cas de pèrdua de la informació.

 

Les mesures de seguretat seran revisades i actualitzades de forma periòdica segons l’establert a l’Informe de Seguretat.

Política de cookies

Darrera Actualització: 1 de Desembre de 2021

 

B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP està especialment sensibilitzat en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Cookies, B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP informa els usuaris del lloc web: https://www.bcomunicacio.cat, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recullen en el lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs a Internet, fa servir Cookies per a millorar i optimitzar l’experiència de l’usuari.

 

 1. Definició i funció de les cookies

Les Cookies són arxius que els llocs web o les aplicacions instal·len en el navegador o en el dispositiu (smartphone, tablet o smart TV) de l’usuari durant el seu recorregut per les pàgines del lloc o per l’aplicació, i serveixen per a emmagatzemar informació sobre la seva visita.

Com la majoria dels llocs en internet, aquest lloc web utilitza Cookies per a, per exemple:

 • Assegurar que les pàgines web poden funcionar correctament.
 • Emmagatzemar les preferències, com l’idioma que ha seleccionat o la grandària de lletra.
 • Conèixer l’experiència de navegació de l’usuari.
 • Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant temps ha estat en el lloc web.

L’ús de Cookies permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interessos de l’usuari, per a proporcionar-li una millor experiència sempre que visita el lloc web.

Aquest lloc web utilitza Cookies per a funcionar, adaptar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari.

 

 1. Tipus de cookies

En funció del propietari de la cookie:

 1. Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 2. Cookies de tercer: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies.

En funció de la duració de la cookie:

 1. Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Expiren quan es compleix l’objectiu per al qual serveixen (per exemple, perquè l’usuari es mantingui identificat en el lloc web) o bé quan s’esborren manualment.
 2. Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

En funció de la finalitat de la cookie:

 1. Cookies d’anàlisis o mesura: són aquelles que permeten al responsable de les mateixes el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades, inclosa la quantificació dels impactes dels anuncis. Permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.

La informació recollida mitjançant aquesta mena de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

 1. Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.
 2. Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d’aquest. Així mateix és possible que en visitar alguna pàgina web o en obrir algun email on es publiqui algun anunci o alguna promoció sobre els nostres productes o serveis s’instal·li en el teu navegador alguna cookie que ens serveix per a mostrar-te posteriorment publicitat relacionada amb la cerca que hagis realitzat, desenvolupar un control dels nostres anuncis en relació, per exemple, amb el nombre de vegades que són vistos, on apareixen, a quina hora es veuen, etc.
 3. Cookies tècniques o estrictament necessàries: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
 4. Cookies de preferències o personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.

 

III. Cookies utilitzades a la Pàgina web de B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP

Taula de cookies utilitzades

Taula de cookies utilitzades

 

 

Cookie

Durada

Tipus

Finalitat

Intrusivitat

Pròpia o de Tercers

Política de privacitat del proveïdor

 

Nota.- Aquesta llista s’actualitzarà com més aviat millor a mesura que vagin canviant els serveis oferts en els llocs web i les cookies utilitzades a tals efectes. No obstant això, ocasionalment, durant aquesta actualització pot ser que la llista no inclogui ja una cookie, encara que sempre es referirà a cookies amb propòsits idèntics als registrats en aquesta llista.

 

 1. Consentiment informat

La utilització de la present pàgina Web per part seva, implica que Vostè presta el seu consentiment exprés i inequívoc a la utilització de cookies, en els termes i condicions previstos en aquesta Política de Cookies, sense perjudici de les mesures de desactivació i eliminació de les cookies que Vostè pugui adoptar, i que s’esmenten en l’apartat següent.

Revocació i eliminació de cookies

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador. En cas que no permetés la instal·lació de cookies en el seu navegador, és possible que no pugui accedir a alguna de les funcionalitats de les nostres webs.

Tots els navegadors moderns permeten canviar la configuració de Cookies. Aquests ajustos normalment es troben en les “Opcions” o “Preferències” del menú del navegador.

Per a més informació sobre com bloquejar o deshabilitar l’ús de la cookies pots visitar els següents enllaços:

Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut. 

En el menú de configuració, selecciona ‘mostrar configuració avançada’ en la part inferior de la pàgina. Selecciona la tecla de ‘configuració de contingut’ en la secció de privacitat

La secció de la part superior de la pàgina que apareix et dóna informació sobre les cookies i et permet fixar les cookies que vols. També et permet esborrar qualsevol cookie que tinguis emmagatzemada en aquest moment.

Per a més informació, pot consultar el suport de Google  o l’Ajuda del navegador.

Eines -> Opcions d’Internet -> Privacitat -> Configuració. 

En el menú d’eines, selecciona ‘Opcions d’Internet’. Fes clic en la pestanya de privacitat. Veuràs un cursor de desplaçament per a configurar la privacitat que té sis posicions que et permeten controlar la quantitat de cookies que s’instal·laran: Bloquejar totes les cookies, Alta, Mitjana Alt, Mitjana (nivell per defecte), Baixa, i Acceptar totes les cookies.

Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft  o l’Ajuda del navegador.

Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració Personalitzada. 

En el menú d’eines, selecciona ‘opcions’. Selecciona l’etiqueta de privacitat en el requadre d’opcions. Del menú desplegable tria ‘usar configuració personalitzada per a l’historial’. Això mostrarà les opcions de cookies i podràs optar per activar-les o desactivar-les marcant la casella corresponent.

Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla  o l’Ajuda del navegador.

Preferències -> Seguretat. 

En el menú de configuració, selecciona l’opció de ‘preferències’. Obre la pestanya de privacitat. Selecciona l’opció que vulgui de la secció de ‘bloquejar cookies’. Recordi que certes funcions i la plena funcionalitat d’aquest Lloc poden no estar disponibles després de deshabilitar els cookies.

Per a més informació, pot consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador.

Existeixen altres eines de tercers, disponibles on-line, que permeten als usuaris detectar les Cookies en cada lloc web que visita i gestionar la seva desactivació: Per exemple, Ghostery: (https://www.ghostery.com).

 1. Què passa en deshabilitar les Cookies?

Algunes funcionalitats i serveis poden quedar deshabilitats o tenir un comportament diferent a l’esperat com, per exemple, romandre identificat, mantenir les compres en el “cistell de la compra” en un servei de comerç electrònic o rebre informació dirigida a la seva localització, entre altres.

Si deshabilita l’ús de Cookies en aquest lloc web és probable que deixi de poder accedir a certes zones del mateix o que es degradi notablement l’experiència de navegació en aquest.

 

 1. Actualitzacions i canvis en la Política de Cookies:

B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP pot modificar aquesta Política de Cookies en funció d’exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agencia Española de Protección de Datos, per això s’aconsella als Usuaris que la visitin periòdicament.

Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, es comunicaran als Usuaris bé mitjançant la web o a través de correu electrònic als Usuaris registrats.

 

VII. Eines de gestió de les cookies de Google Analytics, identificació i seguiment

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Analytics és una eina gratuïta d’anàlisi web de Google que principalment permet que els propietaris de llocs web coneguin com interactuen els usuaris amb el seu lloc web. Així mateix, habilita cookies en el domini del lloc en el qual et trobes i utilitza un conjunt de cookies denominades “__utma” i “__utmz” per a recopilar informació de manera anònima i elaborar informes de tendències de llocs web sense identificar a usuaris individuals.

La informació que genera la Cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google farà servir aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan tals tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del qual disposi Google.

Pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de Cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilidad d’aquest website. En utilitzar aquest website, consenteix el tractament d’informació sobre Vostè per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades. [http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ ]

GOOGLE reCAPTCHA

També fem servir “Google reCAPTCHA” (en endavant, “reCAPTCHA”) en el nostre lloc web. Es tracta d’un servei proporcionat per Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU. ( “Google”). reCAPTCHA s’utilitza per comprovar si les dades introduïdes al nostre lloc web (per exemple, en un formulari de contacte) han estat introduïts per una persona o per un programa automatitzat. Amb aquesta finalitat, reCAPTCHA analitza el comportament del visitant del lloc web en funció de diverses característiques. Aquesta anàlisi s’inicia automàticament quan el visitant del lloc web accedeix a ell. Per a l’anàlisi, reCAPTCHA avalua informació diversa (per exemple, l’adreça IP, el temps que el visitant ha estat en el lloc web o els moviments del ratolí realitzats per l’usuari). Les dades recopilades durant l’anàlisi s’enviaran a Google. Les anàlisis de reCAPTCHA es realitzen completament en segon pla. No s’informa als visitants de la pàgina web que s’està duent a terme una anàlisi d’aquest tipus. El tractament de les dades es basa en l’article 6.1) f) del RGPD. L’operador del lloc web té un interès legítim en protegir el seu lloc contra el correu brossa i el rastreig automatitzat abusiu. Per a més informació sobre Google reCAPTCHA i la política de privacitat de Google, utilitzeu els següents vincles: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha /intro/android.html.

WEB BEACON

En alguns correus electrònics B-COMUNICACIÓ TIRABOL, SCP podrà utilitzar una tecnologia comuna a internet anomenada “web beacon”, la qual són petites imatges invisibles per als usuaris que són incloses en els emails. Aquesta tecnologia ens permet saber si un correu electrònic s’ha llegit o no, en quina data, l’adreça IP des de la qual ha estat consultat, etc. Amb aquesta informació, realitzarem estudis estadístics i analítics sobre l’enviament i recepció dels correus electrònics per millorar l’oferta dels serveis als quals l’usuari està subscrit i oferir-li informació que pugui ser del seu interès.

 

VIII. Política de Privacitat

Aquesta Política de Cookies es complementa amb la Política de Privacitat, a la qual podrà accedir per a conèixer la informació necessària addicional sobre protecció de dades personals.